avg

Gebruikersvoorwaarden conform AVG


Privacy gegevens 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Alle organisaties die met persoonsgegevens werken, hebben hiermee te maken. Ook de VG-Rabobank. Daarom zijn de gebruikersvoorwaarden (zie onderstaande blauwe menubalk) per bovenstaande datum aangepast. 

Wat betekent dat voor u als lid?

Dat u het recht van inzage hebt in de van u opgeslagen persoonsgegevens: u kunt die gegevens controleren en u hebt het recht om die gegevens te laten wijzigen en/of (deels) te verwijderen.
Dat kunt u via de knop 'Gegevens wijzigen of raadplegen?' in de grijze balk die onder de slider op de homepage staat. Daarnaast op diezelfde grijze balk staat een knop waarmee u aan kunt geven of u de VGR berichten wel of niet wilt ontvangen. 

Wat mag u van de vereniging verwachten?

Voor de vereniging betekent dat dat ze tijdig de nodige maatregelen moet nemen ten aanzien van het omgaan met persoonsgegevens en aan moet kunnen tonen dat ze zich aan de wet houdt, de zogenaamde verantwoordingsplicht. Hiertoe is een protocol opgesteld waarin de diverse aspecten worden benoemd en geregeld. Dit protocol is door het landelijk bestuur van de VG-Rabobank onderschreven en ter kennis gebracht van de afdelingen. 

Concreet betekent dit

> dat alle persoonsgegevens alleen op één centrale plaats worden opgeslagen
> dat vastgelegd is wie in welke rol (secretariaat, afdelingsbestuurder enz) toegang heeft tot deze gegevens
> dat er een verwerkersovereenkomst aanwezig is met onze dienstverleners in dit kader.

Verder wordt op reguliere basis een zogenaamde security-check uitgevoerd volgens de normen die de Rabobank als bank voor zichzelf hanteert.