Waarom nu lid worden van de vernieuwde VG-Rabobank?

 

Belangrijke wijzigingen op komst
We staan aan de vooravond van de invoering van het een nieuw pensioenstelsel op basis van het pensioenakkoord. Het financiële belang is daarbij groot: de gemiddelde waarde van het pensioenbelang van een jonge rechthebbende is ca. 200.000 euro (maar uiteraard afhankelijk van hoelang je bij de Rabobank gewerkt hebt en wat je salaris was).

Belangenbehartiging nu cruciaal
Er is op dit moment niemand die jouw belangen behartigt bij de invoering van het nieuwe Pensioenstelsel. Werknemers en gepensioneerden zijn vertegenwoordigd in de bestuursorganen van het Rabobank Pensioenfonds. Dat geldt (nog) niet voor voormalige medewerkers die nog niet met pensioen zijn. Dat is wel ruim 50% van de mensen die nu of straks recht hebben op een Rabobank-pensioen. Financieel vormt deze groep van ‘jonge rechthebbenden’ 37% van de pensioenverplichtingen van het fonds. Dat is meer dan het financiële belang van de gepensioneerden of de werknemers.

Hoe kan het dat ‘jonge rechthebbenden’ niet vertegenwoordigd zijn?
Van oudsher worden pensioenfondsen bestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Van de ca. 200 pensioenfondsen in Nederland is er nu nog maar een enkele waar jonge rechthebbenden rechtstreeks vertegenwoordigd zijn. Het is echter al jaren geen gemeengoed meer dat mensen hun hele werkzame leven doorbrengen bij dezelfde werkgever. Hierdoor is het aantal jonge rechthebbenden sterk gegroeid en wringt het dat zij zelf niet vertegenwoordigd zijn. De pensioenwet biedt daarvoor wel de ruimte. De statuten van het Rabobank Pensioenfonds bieden die ruimte momenteel (nog) niet. De VG-Rabobank vindt dat dat anders moet.

Wat doet VG-Rabobank hieraan?
De VG-Rabobank wil zorgen dat deze groep ook zelf vertegenwoordigd is als het over hun toekomstig pensioen gaat. Daarvoor hebben we het Platform Jonge Rechthebbenden opgericht binnen de VG-Rabobank. Zo kunnen wij, samen met jullie, ook jouw pensioenbelang behartigen en maken we ons er sterk voor dat ‘jonge rechthebbenden’ zelf zitting krijgen in het verantwoordingsorgaan van het Rabobank Pensioenfonds. Daarvoor hebben we wel een stevige achterban uit deze groep nodig.

Wie kan lid worden van de VG-Rabobank?
Iedereen die bij de Rabobank Groep gewerkt heeft en pensioen heeft opgebouwd volgens de Rabobank CAO (dus ook voor voormalig personeel van Obvion, DLL, etc.).

 

Actueel: de invoering van het nieuwe pensioenstelsel

 

Waarom wordt het huidige pensioenstelsel aangepast?
Er spelen verschillende zaken. Zo leven we langer en pensioen wordt daarom duurder. Daarnaast heeft de langdurig zeer lage rente invloed op beleggingsrendementen maar vooral grote invloed op de waardebepaling van de toekomstige pensioenverplichtingen. En tot slot: de arbeidsmarkt verandert, mensen werken steeds minder lang bij dezelfde werkgever (of cao).

Wanneer wordt het nieuwe pensioenstelsel ingevoerd?
Het nieuwe pensioenstelsel wordt ingevoerd in de periode 2023-2028. Daar is meer dan tien jaar voorbereiding en overleg tussen werkgevers, vakbonden en overheid aan vooraf gegaan.

Wat is de situatie nu?
Het Rabobank Pensioenfonds beheert een grote hoeveelheid ingelegde pensioenpremies. Deze pensioenpot heeft een waarde van 33 miljard euro. Daarnaast heeft Rabobank Pensioenfonds een verplichting (een ‘schuld’) aan iedere deelnemer. Deelnemers zijn de huidige werknemers, de voormalige werknemers die nog niet met pensioen zijn (jonge rechthebbenden) en de gepensioneerden. Om een idee te geven hoe de verhoudingen liggen
                                                                            % deelnemers                    % pensioenverplichtingen
Jonge Rechthebbenden                                             53%                                              37%
Huidige Rabobank werknemers                                  21%                                              31%
Gepensioneerde Rabobank werknemers                      26%                                              32%

Wat is de situatie straks, na invoering van het nieuwe stelsel
We gaan van één grote pensioenpot voor alle pensioenverplichtingen naar ieder zijn eigen pensioenpotje. De huidige pensioenpot wordt gesplitst in ruim 100.000 individuele potjes, iedere deelnemer krijgt zijn eigen potje toebedeeld. Met deze splitsing schuift ook (een deel van) het rendementsrisico naar de individuele potjes van de deelnemers. Het risico voor het Rabobank Pensioenfonds daalt waardoor minder eigen vermogen nodig is en meer geld beschikbaar komt voor de individuele pensioenpotjes. Er is eerder kans op indexeren, maar ook eerder kans op korten. Duidelijk is dat deze verdeling van groot belang is voor alle (groepen) deelnemers. Daarom is het zo belangrijk dat alle groepen hierbij zelf vertegenwoordigd zijn. Dus geen ”we praten wel over jullie maar niet met jullie”.

 

Wie en wat: het Rabobank Pensioenfonds

 

Wat doet het Rabobank Pensioenfonds?
Het Rabobank Pensioenfonds voert de pensioenregeling van de Rabobank uit. Het heeft verplichtingen aan huidige werknemers, gepensioneerde werknemers én jonge rechthebbenden. Zij hebben alle drie recht op een toekomstbestendig Rabobank pensioen. Leidend hierbij is de evenwichtige afweging van de belangen van deze drie groepen mensen. Het fonds beheert het ingelegde geld, belegt dit en keert de pensioenen uit.

Bestuur en verantwoording Rabobank Pensioenfonds
Het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds bestaat uit elf mensen. Naast drie mensen die zijn belast met de uitvoering van het beleid, zitten er in het bestuur ook drie mensen namens de werkgever (Rabobank) twee mensen namens de werknemers en twee mensen namens de pensioengerechtigden.
Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan van het Rabobank Pensioenfonds. Zij adviseert het bestuur vooraf over beleid en spreekt jaarlijks achteraf een oordeel uit. In het verantwoordingsorgaan zitten negen vertegenwoordigers van het huidige personeel en zes vertegenwoordigers namens de gepensioneerden.
Het bestuur en het verantwoordingsorgaan zijn wettelijk verplicht te zorgen voor een evenwichtige belangenbehartiging van alle groepen. Op dit moment zijn de ‘jonge rechthebbenden’ niet vertegenwoordigd in het bestuur en het verantwoordingsorgaan.


Jouw financiële toekomst telt bij VG-Rabobank!

> Sluit je aan en word ook lid. Eerste jaar is lidmaatschap gratis, daarna is de contributie € 15 per jaar

Klik hier en word lid!Netwerklid